Bölümümüzün temel ilkesi

Bölümümüzün temel ilkesi; ekonomi, maliye ve bilgisayar bilimi destekli modern işletme eğitimi programının uygulanmasıdır.

Bölümümüzde verilen işletme eğitimi, salt işletme bilim ve teknikleri çerçevesinde kalmamakta, ilgili ve gerekli diğer alanları da kapsamaktadır. Örneğin, bölümümüzde eğitim gören işletme yöneticisi adayları, ülkemizin endüstriyel ve ticari yaşamında büyük önem taşıyan vergi uygulama ve sorunlarıyla ilgili konularda gerekli bilgileri edinmekte, işletmelerde çok gereksinim duyulan ekonomik analiz ve tahmin yapabilme yeteneklerine sahip olmaktadırlar.

Öte yandan, İşletme Bölümü öğrencileri; liderlik, yöneticilik, takım kurma, iletişim, satış yönetimi gibi iş yaşamında ihtiyaç duyulan konuları, hızlı ve etkin bir biçimde öğrenerek sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde geniş bir yelpazede istek ve yeteneklerine uygun işler bulabilmektedirler. İşletme Bölümü üniversitelerin evrensel teorik bilgileriyle iş yaşamının çağdaş pratik deneyimlerini kişiliklerinde bütünleştiren deneyimli bir öğretim üyesi kadrosuna da sahiptir.

Öğretim üyesi kadromuzun amacı; öğrenmeye istekli, sürekli gelişmeyi kendisine hedef seçmiş, olaylara ve çevresine mikro ve makro perspektifte bakabilen,değişime ayak uydurabilen,yeniliklere açık, disiplinler arası çalışabilen,sorun çözme yeteneği gelişmiş, çağdaşlığın yanısıra evrensel değerlere ve kendi kültürüne sahip yöneticilik bilgi ve becerileri ile liderlik vasıflarına sahip girişimci öğrenciler yetiştirmektir.

Işletme Bölümü’nce yürütülen lisans programının amacı; öğrencilerine, özel sektörün ve kamunun orta ve üst kademelerinde etkili bir şekilde çalışabilmeleri için gereken altyapıyı kazandırmaktır. Öğretim yöntemleri, öğrencilerin genel olarak iş dünyası hakkında, eleştirel ve çözümleyici bir bakış geliştirebilmelerini sağlayacak yönde, tasarlanmıştır ve eğitim sürecinde bilgisayar, oyun laboratuvarı ve görsel-işitsel çoklu ortam imkânlarının kullanımına özel önem vermektedir.

Ders programı, strateji ve değişim yönetimi, örgüt teorisi, üretim yönetimi, ekonomi, finansal yönetim, muhasebe, pazarlama, yönetim bilimi, insan kaynakları yönetimi ve yönetim bilgi sistemleri eğitiminin temellerine uygun şekilde tasarlanmıştır. Öğretim yöntemleri, öğrencilere iş hayatında, karşılaşacakları sorunları çözme yeteneği kazandıracak şekilde düzenlenmiştir.

Öğrencilerimiz, Üniversitemizde yürütülmekte olan projelere katılmak, staj yapmak suretiyle çalışma hayatında deneyim kazanma şansına sahip olabilmektedirler. Mezunlarımız ise İşletme Biliminin uygulamasını yapmak üzere özellikle sanayi ve ticaret kesimindeki işletmelerde istihdam edilebilmektedirler.

isletme

İşletme Bölümü, ekonominin en önemli birimlerini oluşturan ulusal ve uluslararası işletmelerin; muhasebe, finansman, üretim, personel, pazarlama, satış, idari işler ve diğer bölümlerinde çalışacak uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

isletme2

Öğrencilerimiz, etkili iletişim becerileri, toplumsal sorumluluk duygusu, yeniliklere karşı esnek olma özelliklerine sahiptirler. Bölümümüz mezunları önde gelen yönetici pozisyonlarında yerlerini almaya hazırlanmaktadırlar. Bölüm programları, aynı zamanda, öğrencilerin eğitimlerine lisansüstü ve doktora düzeyinde devam etmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.